lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

#ดาวโหลด #แจกฟรี แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
9 เดือนที่ผ่านมา

แนวข้อสอบนักบัญชี การประปานครหลวง

1.  บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ

 ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?

 ก. 31,000 ข. 17,000

 ค. 25,000 ง. 11,000

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

 28,000  = 10,000  + ส่วนของเจ้าของ 

   \ ส่วนของเจ้าของ = 28,000 - 10,000 บาท

 = 18,000 บาท

  ส่วนของเจ้าของ = ทุนเรือนหุ้น + กำไรสะสม

 18,000 = 7,000 + 11,000

 

2. ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?

 ก. 1,000 ข. 2,000

 ค. 3,000 ง. 4,000

 ตอบข้อ ข. คำนวณประกอบ 

 จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม   =  หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ

   \ ส่วนของเจ้าของ = หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)

 + กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)

  จ่ายเงินปันผล = ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) + กำไรสุทธิ (Cr.)

- หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)

 = 2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท

 = 2,000 บาท

 

3. บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท

 กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท

 ก. 35,000 ข. 45,000

 ค. 55,000 ง. 75,000

 ตอบข้อ ง. คำนวณประกอบ  

  จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม = หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ

 = 40,000 + (15,000 + 20,000)

 = 75,000 บาท

 

4. บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ

 ก. Clash Basis Accounting  ข. Accrual Accounting

 ค. Historical Costing  ง. Improper Recognition 

 ตอบข้อ ข.  ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ 

 

5. บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย

 ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน

 เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ 85,000 บาท บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน

 เท่าไร

 ก. 100,000 ข. 125,000

 ค. 140,000 ง. 85,000

 ตอบข้อ ก.  การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น

 จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง

 มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept) ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก

 ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept) และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม

 (Materiality)

 

6. การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ

 ก. Conservatism ข. Matching

 ค. Materiality ง. Allocation

 ตอบข้อ ข.  หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย

 

7. บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท

ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท

กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ

 ก. 4,000 ข. 2,000

 ค. 3,000 ง. 1,000

 ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ

 ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด 4,600 บาท

 บวก จ่ายเงินปันผล 2,000 บาท

 48,000 บาท

 หัก ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด 42,000

 ลงทุนเพิ่ม 5,000 47,000 บาท

 \ กำไรสุทธิประจำปี 1,000 บาท 

 

8. รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับ

 หลักการ

 ก. Conservatism ข. Materiality

 ค. Comprehensiveness ง. Periodicity

 ตอบข้อ ข.  หลักการมีนัยสำคัญ (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลต่อ

 การตัดสินใจของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน

 และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ หมายถึง เหตุการณ์

 ซึ่งถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้ว อาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่รับทราบ

 

9. การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ

 ก. Conservatism ข. Matching

 ค. Materiality ง. Stewardship

 ตอบข้อ ข.  ดูคำอธิบายข้อ 6 ประกอบ

 

10. การไหลข้าวของทรัพยากร เนื่องจากความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า

 ก. Asset ข. Liability

 ค. Revenue ง. Expense

 ตอบข้อ ค.  Revenue

 

11. การไหลข้าวของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า

 ก. Asset ข. Liability

 ค. Revenue ง. Expense

 ตอบข้อ ง.  Expense

 

12. บริษัท มานะ จำกัด รายงานสินทรัพย์จำนวน 70,000 บาท รายได้จำนวน 80,000 บาท หนี้สิน จำนวน

 40,000 บาท และค่าใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเท่ากับ.... บาท

 ก. 10,000 40,000 ข. 20,000 30,000

 ค. 30,000 20,000 ง. 40,000 10,000

 ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ

 ก) กำไรสุทธิ = รายได้รวม – ค่าใช้จ่าย

 = 80,000 – 60,000

 = 20,000 บาท

 ข) ส่วนของเจ้าของ = สินทรัพย์ – หนี้สิน

 = 70,000 – 40,000

 = 30,000 บาท

 

13. บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิท

 ก. Share Capital ข. Retained Earnings

 ค. Prepaid Expense ง. Accrue Expense

 ตอบข้อ ค.  1) บัญชีทุนเรือนหุ้น (Share Capital) เป็นบัญชีประเภททุน มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

 2) บัญชีกำไรสะสม (Retained Earnings) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือด้านเครดิต

 3) บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

 4) บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrue Expense) เป็นบัญชีประเภทหนี้สิน มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

 

14. บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต

 ก. Income Tax Payable ข. Income Tax Expense

 ค. Office Equipment ง. Cost of Goods Sold

 ตอบข้อ ก. 1) บัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (Income Tax Payable) เป็นบัญชีประเภทหนี้สินมียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

2) บัญชีภาษีเงินได้ (Income Tax Expense) เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท

3) บัญชีอุปกรณ์สำนักงาน  (Office Equipment) เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท

4) บัญชีต้นทุนค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold) เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือทางด้านเดบิท

 

15. บริษัท โดนัท จำกัด ขายเครื่องซักผ้าในราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเรียกเก็บเงินล่วงหน้า

 4,000 บาท และที่เหลือให้จ่ายภายใน 60 วัน รายการในสมุดรายวันของบริษัทควรจะมีรายการ

 ก. Debit Sales ข. Credit Accounts Payable

 ค. Credit Retained Earrings ง. Debit Accounts Receivable

 ตอบข้อ ง. การบันทึกรายการบัญชี

 เดบิท  เงินสด (Cash) 4,000

 ลูกหนี้ (Accounts Receivable) 8,000 

 เครดิตขาย (Sales)  12,000

 

16. บริษัท โสภา จำกัด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเพื่อนำมาขายต่อ รายการบัญชีที่บริษัทควรจะบันทึก 

 ก. Debit Inventories ข. Credit Cost of Goods Sold

 ค. Debit Accounts Payable ง. Credit Sales

 ตอบข้อ ก. การบันทึกรายการบัญชี

 เดบิท สินค้า (Inventories) XX

 เครดิต เจ้าหนี้ (Accounts Payable)  XX

 

17. ร้านสหไฟฟ้า ขายอุปกรณ์ไฟฟ้ารับชำระเงินโดยไม่มีเงินล่วงหน้า การจ่ายชำระเงินจำนวนรวมทั้งหมด

 ภายใน 90 วัน ร้านสหไฟฟ้าควรจะ

ก. ไม่บันทึกรายการบัญชีจนกว่าจะได้รับชำระเงิน

ข. Credit Sales

ค. Credit Income Summary

ง. Debit Income Summary

 ตอบข้อ ข. การบันทึกรายการบัญชี

 เดบิท ลูกหนี้ (Accounts Receivable) XX

  เครดิต ขาย (Sales)  XX  

 

18. บริษัท กขค จำกัด ประกาศและจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ รายการบันทึกบัญชีควรจะ

 ก.  Debit Share Capital ข. Credit Share Capital

 ค. Credit Retained Earnings ง. Credit Cash

 ตอบข้อ ง. การบันทึกรายการบัญชี

 เดบิท กำไรสะสม (Retained Earnings) XX

  เครดิต เงินสด (Cash)  XX 

 

19. ร้านศรีฟ้า ได้รับเงินสด 650 บาท จากการขายเชื่อเมื่อเดือนที่แล้วมา ทางร้านควรบันทึกรายการโดย 

 ก. Sales   650

 Accounts Receivable 650

 ข. Cash  650

 Sales 650

 ค. Cash  650

 Accounts Receivable 650

 ง. Accounts Receivable  650

  Cash 650 

 ตอบข้อ ค. Cash  650

  Accounts Receivable 650

 

สนใจ แนวข้อสอบ  ติดต่อที่
โทร : 095-6723469
Line ID : banker2932
(สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน)

 


1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม131,408 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด95,454 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท2 ม.ค. 2561

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top