lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรี!! แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
7 เดือนที่ผ่านมา

1.พรบ. แร่  พ.ศ.2510 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 30  ธันวาคม  2510                     ค. 26  ธันวาคม  2510

ข. 31  ธันวาคม  2510                     ง. 27  ธันวาคม  2510

ตอบ  ข.  31  ธันวาคม  2510

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2510/129/1พ/31 ธันวาคม 2510]

 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “แร่”

ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ข. แร่ต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้

ค. แร่รวมถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก.  ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

แร่ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก  โลหกรรม

3. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด คืออะไร

 

ก. สำรวจแร่                 ค. ทำเหมือง

ข. ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน ง. ขุดหาแร่รายย่อย

ตอบ  ก.  สำรวจแร่

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

สำรวจแร่  หมายความว่า การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด

 

4. ข้อใดไม่ใช่การขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน

ก. การกระทำแก่พื้นที่บกเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน

ข. การกระทำแก่พื้นที่ทางน้ำเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน

ค. การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.  การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำเกลือใต้ดิน แต่ไม่รวมถึงการทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

 

5. ใครเป็นผู้ประกาศเขตอำนาจเหมืองแร่

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ง. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ  ง.  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

เขตควบคุมแร่ หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่

 

6. ข้อใดคืออาชญาบัตรสำรวจแร่

ก. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

ค. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองก่อนได้

ง. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

ตอบ  ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

อาชญาบัตรสำรวจแร่ หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

 

7. ข้อใดคือ  ตะกรัน

ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม

ข. เปลือกดิน

ค. ทราย กรวด

ง. หินที่เกิดจากการทำเหมือง

ตอบ  ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

ตะกรัน หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบ   โลหกรรม

 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด

ก. ต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

ข. ต้องเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน

ค. ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ค.  ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

มาตรา 5 การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอโดยจะให้มีเขตอำนาจตลอดเขตใด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

ในการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกำหนดให้ตำบล หรืออำเภอใดรวมอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ให้กระทำได้โดยมิต้องคำนึงว่าตำบลหรืออำเภอนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม่

 

9. คุณสมบัติของผู้ขอ  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใด

ก. กฎหมายใบอนุญาต

ข. กฎกระทรวง

ค. กฎอธิบดีทรัพยากรธรณี

ง. กฎรัฐมนตรี

ตอบ  ข.  กฎกระทรวง

มาตรา  6 วรรคสอง

คุณสมบัติของผู้ขอ  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

10. ในมาตรา 4  พรบ.แร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516  มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามใด

ก. สถานที่ฝากแร่

ข. มีแร่ไว้ในครอบครอง,  เรือขุดหาแร่ , เขตควบคุมแร่ และ ผู้อำนวยการ

ค. แร่ และ ทำเหมือง

ง. น้ำเกลือใต้ดิน

ตอบ  ก.  สถานที่ฝากแร่

 

แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กพร

3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560

5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

7 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510

8 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองแร่

9 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการดูแลรักษา

10 ความรู้พื้นฐานวิชาการอุตสาหกรรม ถาม - ตอบ

11 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเหมืองแร่ ถาม - ตอบ

MP3- ภาษาอังกฤษ

 

สนใจ แนวข้อสอบ  ติดต่อที่
โทร : 095-6723469
Line ID : banker2932
(สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน)
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม111,007 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด81,536 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท20 พ.ย. 2560

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top