lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกฟรี!! แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เจ้าของร้าน

1.พรบ. แร่  พ.ศ.2510 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 30  ธันวาคม  2510                     ค. 26  ธันวาคม  2510

ข. 31  ธันวาคม  2510                     ง. 27  ธันวาคม  2510

ตอบ  ข.  31  ธันวาคม  2510

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

*[รก.2510/129/1พ/31 ธันวาคม 2510]

 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “แร่”

ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ข. แร่ต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้

ค. แร่รวมถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จากโลหกรรม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ก.  ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

แร่ หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก  โลหกรรม

3. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด คืออะไร

 

ก. สำรวจแร่                 ค. ทำเหมือง

ข. ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน ง. ขุดหาแร่รายย่อย

ตอบ  ก.  สำรวจแร่

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

สำรวจแร่  หมายความว่า การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด

 

4. ข้อใดไม่ใช่การขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน

ก. การกระทำแก่พื้นที่บกเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน

ข. การกระทำแก่พื้นที่ทางน้ำเพื่อให้ได้เกลือใต้ดิน

ค. การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค.  การทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

ขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดิน หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำเกลือใต้ดิน แต่ไม่รวมถึงการทำเหมืองแร่เกลือหินด้วยวิธีเหมืองละลายแร่

 

5. ใครเป็นผู้ประกาศเขตอำนาจเหมืองแร่

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ง. รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ  ง.  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

เขตควบคุมแร่ หมายความว่า เขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตควบคุมแร่

 

6. ข้อใดคืออาชญาบัตรสำรวจแร่

ก. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

ค. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองก่อนได้

ง. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อทำเหมืองภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น

ตอบ  ข. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

อาชญาบัตรสำรวจแร่ หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น

 

7. ข้อใดคือ  ตะกรัน

ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม

ข. เปลือกดิน

ค. ทราย กรวด

ง. หินที่เกิดจากการทำเหมือง

ตอบ  ก. สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

ตะกรัน หมายความว่า สารประกอบหรือสารพลอยได้อื่นใดที่เกิดจากการประกอบ   โลหกรรม

 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด

ก. ต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

ข. ต้องเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน

ค. ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ค.  ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่อยู่ในตำลบเดียวกัน  อำเภอเดียวกัน  และจังหวัดเดียวกัน

มาตรา 5 การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรณีอำเภอโดยจะให้มีเขตอำนาจตลอดเขตใด ให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

ในการกำหนดเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด จะกำหนดให้ตำบล หรืออำเภอใดรวมอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดหนึ่ง ก็ให้กระทำได้โดยมิต้องคำนึงว่าตำบลหรืออำเภอนั้นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันหรือไม่

 

9. คุณสมบัติของผู้ขอ  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใด

ก. กฎหมายใบอนุญาต

ข. กฎกระทรวง

ค. กฎอธิบดีทรัพยากรธรณี

ง. กฎรัฐมนตรี

ตอบ  ข.  กฎกระทรวง

มาตรา  6 วรรคสอง

คุณสมบัติของผู้ขอ  หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่  อาชญาบัตรพิเศษประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตรและใบอนุญาต ตลอดจนการต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

10. ในมาตรา 4  พรบ.แร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516  มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามใด

ก. สถานที่ฝากแร่

ข. มีแร่ไว้ในครอบครอง,  เรือขุดหาแร่ , เขตควบคุมแร่ และ ผู้อำนวยการ

ค. แร่ และ ทำเหมือง

ง. น้ำเกลือใต้ดิน

ตอบ  ก.  สถานที่ฝากแร่

 

แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กพร

3 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560

5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

7 แนวข้อสอบ  พรบ.แร่  พ.ศ.2510

8 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองแร่

9 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการดูแลรักษา

10 ความรู้พื้นฐานวิชาการอุตสาหกรรม ถาม - ตอบ

11 ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเหมืองแร่ ถาม - ตอบ

MP3- ภาษาอังกฤษ

 

สนใจ แนวข้อสอบ  ติดต่อที่
โทร : 095-6723469
Line ID : banker2932
(สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน)
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

CATEGORY

NEW PRODUCTS

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม185,319 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด137,251 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 ก.ค. 2561

CONTACT US

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก