lnwshop logo

บทความ

แจกฟรี ดาวน์โหลด แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอะไรบ้าง ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 2. การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้มีการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงอะไรบ้าง ก. คุณภาพ ข. ปริมาณงาน ค. คุณภาพและปริมาณงาน ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ …
Tags :
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2560ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมจำนวน 8 อั…
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อ…
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 44 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 และกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 30 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั…
กองทัพเรือ เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา (ชาย/หญิง)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 88 อัตราคุณวุฒิสาขาวิชาที่เปิดรั…
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 255 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2560ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)อัตราเงินเดือน …
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 41 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา2. ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร…
กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 65 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 65 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2560ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนเงินทุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ การรับสมัครสอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครข…
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสมัครสอบรับราชการ 49 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560ประกาศสำนักงานการตวรจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ…
กรมการค้าต่างประเทศเปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 17 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2560ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีป…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 275 บทความ

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม61,687 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด44,789 ครั้ง
เปิดร้าน21 ส.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท25 มิ.ย. 2560

CONTACT US

0956723469
facebooktwitter

BEST SELLER

399.00 บาท
  • สั่งซื้อ
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านเฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ.com
เฉลยแนวข้อสอบ ทีเด็ดแนวข้อสอบ รวบรวมทีเด็ดแนวข้อสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 0956723469
อีเมล : namlovebanker@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top